Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost JHDATA s.r.o.  Ruských Legií 401/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 26071525, DIČ: CZ26071525, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C 12184 jako prodávající, provozovna: Na Piketě 535/III, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen  „Prodejce nebo Prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující nebo Nakupující").
   

Reklamační řád

Všeobecné ustanovení

Daňový doklad je zasílán elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Záruční list je zasílán přímo se zbožím. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu.

Záruční podmínky 

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na faktuře. Tato doba začíná běžet ode dne převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. 

Možností reklamace

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít služeb AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ

 • seznam servisů: http://www.najdiservis.cz/index.htm
 • reklamovat ale můžete i u nás, zasláním řádně označeného a zabaleného zboží na adresu naší provozovny. 
 • osobně na adrese naší provozovny:
  Na Piketě 535/III
  377 01 Jindřichův Hradec.
Záruka na zboží poskytována v souladu s § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak), počíná běžet datem převzetí.

Reklamační list ke stažení: zde

O průběhu reklamace bude zákazník informován emailem případně telefonicky.  

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí. 
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 
 • Pokud se závada projevuje pouze u softwaru, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu. 
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami. 
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 
 • Zboží bylo poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 Kupující je povinen:

 • Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno,
  po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení 
 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče 
 • Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. 
 • V případě, že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat. 
 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno.
 • Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.     
 

Doprava a platba

 • Je-li při objednávání zvolen způsob dopravy doručením na uvedenou adresu, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 • Zboží Vám doručíme po celé ČR prostřednictvím kurýrní služby DPD. Termín dodání je zpravidla 2-3 pracovní dny od objednání. 
 • Dopravu od nás máte při objednávce nad 899 Kč ZDARMA.
 • V ostatních případech,  je cena dopravy od 76 Kč
 • Platbu lze  provést online při vytváření objednávky nebo dobírkou 58 Kč

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JHDATA s.r.o. sídlo společnosti: Ruských Legií 401/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 26071525, DIČ: CZ26071525 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C 12184, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.jhdata.cz

Kontaktní údaje správce jsou:
JHDATA s.r.o.
sídlo společnosti:
Ruských Legií 401/III
377 01 Jindřichův Hradec
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
elektronická komunikace mezi Vámi a správcem; odpověď zaslaná na dotaz přes kontaktní formulář
Zlepšování poskytovaných služeb: sledovanim chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům.  K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje: Google Analytics, Facebook Analytics apod
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující účetní služby.
zajišťující marketingové služby.
Poskytnuté údaje přepravci jsou: jméno, příjmení, jméno firmy, adresa, e-mail, telefonní číslo.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirového programu.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.